Základné  kurzy  zvárania :

       

       Z – E 1       -základný  kurz  zvárania  elektrickým oblúkom  ručne obalenou elektródou

       Z – E 2       -základný  kurz  zvárania elektrickým oblúkom ručne obalenou elektródou, ocele s predohrevom

       Z – E 3       -základný  kurz  zvárania elektrickým oblúkom ručne obalenou elektródou, austenitické nehrdzavejúce ocele     

       D – E 1       -zaškolenie  na stehovanie  elektrickým oblúkom

       D – E 4       -zaškolenie  na  rezanie  plazmou

       Z – M 1       -základný  kurz  zvárania  oblúkom  taviacim  sa  drôtom  v  ochrannej  atmosfére  CO2  

       DZ – M 1     -doplnkový  kurz  zvárania  oblúkom  taviacim  sa  drôtom  v  ochrannej  atmosfére  CO2

       Z – T 3        -základný  kurz  zvárania  ocelí  triedy  17  (nerez)  oblúkom  netaviacou  sa  W – elektródou 

              v  ochrannej  atmosfére  argónu

       Z – T 7        -základný  kurz  zvárania  hliníka  oblúkom  netaviacou  sa  W – elektródou 

                          v  ochrannej  atmosfére  argónu

       Z – G 1        -základný  kurz  zvárania  plameňom  (súčasťou  kurzu  je  aj  rezanie  kyslíkom)

       D – G          -zaškolenie  na  manipuláciu  s  fľašami  na  technické  plyny

       D – G 2       -zaškolenie  na  rezanie  kyslíkom 

       D – G 3       -zaškolenie  na  rovnanie  plameňom

       Z – L           -základný  kurz  spájkovania  plameňom  (nerez,  oceľ,  liatina,  meď,  bronz,  mosadz,  hliník)

       D – L 3        -zaškolenie  na  spájkovanie  plameňom  (nerez) 

       D – L 6        -zaškolenie  na  spájkovanie  plameňom  (meď,  bronz,  mosadz)      

       BP – 10       -periodické  preskúšanie  zvárača  z  bezpečnostných  predpisov  podľa  STN 05 0601  a  STN 05 0610 

              (plameňové  metódy  zvárania)

       BP – 30       -periodické  preskúšanie  zvárača  z  bezpečnostných  predpisov  podľa  STN 05 0601  a  STN 05 0630

                          (oblúkové  metódy zvárania) 

       OT – ZK      -opakovanie  teórie   základného  (doplnkového,  zaškolenia)  kurzu  zvárania

       DU – ZP      -vydanie  duplikátu  zváračského  preukazu  (nutné  osobne  prejednať)

       DU – PZR    -vydanie  duplikátu  preukazu  zváračského  robotníka  (rezača)

 

 Úradné  kurzy  zvárania :

     

      111–FWP/10–PF   111- oblúk,  obalená  elektróda,  oceľ  tr.  11,  FWP-kútový  zvar,  10-hrúbka  steny  plechu,          

                                         PF-poloha  zvárania zvislá, W01 – ocele bez predohrevu

       111–BWP/10–PF        -dtto,  ale  BWP-tupý  V zvar 

       111–159/10–HL           -dtto,  ale  108-vonkajší  priemer  rúry,  10-hrúbka  steny  rúry, 

                                         HL-poloha  zvárania  šikmá (os  rúry  pod  45o uhlom)

       311–012/02–HL     311-zváranie  plameňom,  oceľ,  012-vonkajší  priemer  rúry,  02-hrúbka  steny  rúry, 

                                        HL-poloha  zvárania  šikmá  (45o ),  W01 – ocele bez predohrevu

       311–051/04–HL           -dtto,  ale  iné  rozmery      

       135–FWP/10–PF   135-oblúk,  ochranná  atm.  CO2,  oceľ  tr.  11,  FWP-kútový  zvar,  10-hrúbka  steny  plechu, 

                                          PF-poloha  zvárania  zvislá,  W01 + W03

       135–BWP/10–PF        -dtto,  ale  BWP-tupý  V zvar,  W01 – ocele bez predohrevu,  W03 – ocele s predohrevom

       135–108/10–HL           -dtto, ale  108-vonkajší  priemer  rúry,  10-hrúbka  steny  rúry, 

                                         HL-poloha  zvárania  šikmá  (os  rúry  pod  45o uhlom)

       141–012/02–HL     141-oblúk,  ochr.  atm.  argón,  012-vonk.  priem.  rúry,  02-hrúbka  steny  rúry, 

                                        HL-poloha  zvárania  šikmá  (45o),  W11 – nehrdzavejúce ocele  

        141–048/03–HL          -dtto,  ale  iné  rozmery 

       141–BWP/06–PA  141-oblúk, ochr.  atm.  argón, BWP-tupý  V zvar, 06-hrúbka steny plechu, PA-poloha zvárania vodorovná zhora,

                                       W21-hliník, W23-vytvrditelná zliatina Al           

       OT–US                     -opakovanie  teórie  úradnej  skúšky  zvárania

       DU–CE                     -vydanie  duplikátu  Certifikátu  podľa  STN  EN  287 – 1  s  akreditáciou  SNAS  (nutné  osobne  prejednať)

       CE–SC                     -vydanie  Certifikátu  podľa  STN  EN  287 – 1  s  akreditáciou  SNAS  a  ČIA 

                                      (platnosť  pre  Slovensko  aj  ČR  - nutné  osobne  prejednať)

       CE–TN (PED)           -vydanie  Certifikátu  PED podľa EU smernice 97/23/EC vydaný autorizovanou  osobou  SKTC-176  na

                                      tlakové  zariadenia  (os.  prejednať)

 Kurzy  zvárania  plastov :

       

       Z – U / P     -základný  kurz  zvárania  rozvodov  plynu  (rúry  a  tvarovky  na  tupo  a  zváranie  elektrotvaroviek)

       Z – U / V     -základný  kurz  zvárania  rozvodov  kvapalín  (rúry  a  tvarovky  na  tupo,  polyfúziou a elektrotvarovky) 

       D – U 7       -zaškolenie  na  polyfúzne  zváranie  rúr  a  tvaroviek  z  polyolefínov  do  Ø  40  mm  pre  rozvody 

              pitnej  a  úžitkovej  vody ,  ústredného  kúrenia

 poznámky:

1  -  podmienky  prijatia  do zváračského  kurzu  zahrňujú :  lekárske  potvrdenie  o  zdravotnej  spôsobilosti  zvárať  alebo  platný zváračský preukaz,    

        osobné  ochranné  pracovné  prostriedky  podľa  STN  05 0601  (kožené  rukavice  s  dlhou  manžetou,  zváračský  odev,  pevná  obuv,  zváračskú

2  -  podmienka  prijatia  do kurzu DZ – M1  :  platný  zváračský  preukaz  na  kurz  Z –  E 1

3  -  podmienka  prijatia  do úradného kurzu :  platný  zváračský  preukaz  na príslušnú metódu zvárania

4  -  podmienka  prijatia  do periodického úradného kurzu :  platný  Certifikát  podľa  STN  EN  287 – 1/2  pre  príslušnú  (resp. príbuznú)  úradnú  skúšku,

       WPS  (predbežne  stanovený  postup  zvárania  výrobcu  podľa  STN EN ISO 15 609) - vypracuje  zváračská  škola  zdarma v  rámci  poradenskej

       činnosti                                  

5  -  možnosť vydania  Certifikátu  TŰV  InterCert  podľa  EN  287 – 1, 2  pre zváračov pracujúcich výlučne  v  zahraničí  (aj  pre  tlakové  zariadenia - nutnosť        

       osobne prejednať)