Lapače olejov OLV

Slúži na odlučovanie voľných uhľovodíkov(ropných látok) z dažďových,  alebo oplachových vôd, ktoré majú hustotu do 0,95g/cm³. Jedná sa o minerálne oleje, naftu, benzín, petrolej a ktoré sa nachádzajú vo vode vo voľnej forme v neutrálnej oblasti-pH-6-7,5.

Oblasť použitia

Čerpacie stanice pohonných hmôt, odstavné plochy, parkoviská motorových vozidiel, autoparky, autobazáre, sklady pohonných hmôt a minerálnych olejov, letiská, autoopravovne a pod.

Flotačné odolejovacie zariadenia

Je určené k diskontinuálnemu čisteniu rôznych druhov odpadových vôd znečistených voľnými ako aj emulgovanými
(chemicky viazanými)ropnými látkami. Zariadenie je vhodné tam, kde je menší výskyt odpadových vôd, t.j. pre množstvo
0,15až4,0 m³ smena. Jedná sa predovšetkým o malé opravárenské dielničky a prevádzka ako oprava áut, lakovne a pod.