Technológia čističky odpadových vôd


Čistiareň BČVM je určená na čistenie splaškových odpadový ch vôd, ktoré sú produkované obyvateľstvom a to v rozsahu od 3-100 obyvateľov t.j.pre množstvo odpadovej vody od cca 0,3-15 m².

Čistiareň okrem čistenia splaškových vôd umožňuje aj zachytenie zhrabkov na hrubom site, ako aj zachytenie a odvodnenie prebytočného kalu vznikajúceho v procese čistenia na jemnom site.

Čistiareň sa vždy prispôsobuje počtu pripojených obyvateľov.Chod čistiarne je automatický s občasnou obsluhou.

Čistiareň je vyrobená z nerezového plechu.Potrubné prepoje sú riešené plastovými potrubiami a tlakovými hadicami

ATEST-súhlasné stanovisko Ministersvo zdrtavotníctva SR vydané pod číslom 17929/98 SOZO/ŠŽÚ SR.


Bloková schéma BČVM

  1. mechanické predčistenie
  2. akumulácia
  3. aktivácia sedimentácia
  4. gravitačné odvodnenie kalu

  5. DN1- prítok odpadných vôd
    DN2- odtok vyčistených vôd